Descobreix

Una sol·lució innovadora

JUMP Math facilita una educació de qualitat i motivadora, en la qual tots els estudiants puguin descobrir el seu potencial, i els docents puguin aconseguir la seva màxima capacitat pedagògic.

Per això proposa un itinerari d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix des d’Educació Infantil fins a 2n curs d’ESO.

El programa permet que tots els alumnes adquireixin la base matemàtica suficient per poder desembolicar-se davant reptes socials i professionals.

COM DESCOBRIR EL TALENT MATEMÀTIC DE TOTS ELS ESTUDIANTS?

Testimonis de John Mighton, creador d’JUMP Math, i centres educatius que estan implantant el programa.

Principis bàsics de JUMP Math

— Adquisició de confiança
Dinamitza l’aula perquè tots i cadascun dels estudiants adquireixin la confiança necessària per descobrir, intentar i aprendre.

— Pràctica guiada
Per adquirir conceptes i dominar-los és necessari més pràctica de la qual tradicionalment hem cregut. JUMP Math es basa que aquesta pràctica sigui orientada pel docent.

— Descobriment guiat
Un equilibri entre la transmissió de coneixement i el descobriment pur que permet implicar a l’estudiant, guiant-ho perquè adquireixi les competències matemàtiques clau.

— Avaluació contínua i a simple vista dins de l’aula
Per anar detectant les diferents velocitats d’aprenentatge i possibles llacunes en l’aprenentatge escalonat.

— Instrucció rigorosament pautada
Divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assimilables i perfectament escalonades, desenvolupades per doctors en Matemàtiques i pedagogs que defineixen les pautes d’aprenentatge adequades a cada concepte i competència.

— Càlcul mental
Una competència que s’ha d’adquirir per poder dominar amb agilitat conceptes matemàtics més complexos.

— Comprensió conceptual en profunditat
Per evitar l’aprenentatge de mecàniques de resolució de problemes que no estiguin basades en la comprensió de conceptes i procediments.

 

 

 
JUMP Math ofereix una àmplia gamma de recursos per preparar les classes de matemàtiques i facilitar la tasca docent. També ha dissenyat els llibres perquè els estudiants practiquin els conceptes adquirits i perquè els educadors puguin fer una avaluació contínua.

Recursos per a docents i alumnes